เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  นางเปรมจิต  จันทะแจ่ม
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 นางสาวจันทร์จิรา  ธิติพิศุทธิ์กุล      
      นายศิริพงศ์ แสนยะมูล
   นายสมชาย  สิงหา
  นายประพันธ์  กระดานลาด
  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข       คนงานประจำรถขยะ    คนงาน   คนสวน