เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายประกาศิต  วิวาโค  
     ปลัดเทศบาลตำบลห้วยหิน  

โทร 098-9866946
 
 
  นายภูวนาถ ภาวะรัตน์
 
  รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยหิน  

โทร 095-7307346


นางพักตร์วิภา  สว่างรัตน์
นางขนิษฐา  ฟักขาว
นายวิรัตน์  ศิริวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร 086-7507112 โทร 090-2623219​
โทร 082-2052536
 
นางเปรมจิต  จันทะแจ่ม
นายวิรัตน์  ศิริวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 โทร 092-9879391 โทร 082-2052536