เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายประกาศิต  วิวาโค  
     ปลัดเทศบาลตำบลห้วยหิน  
   
  นางสาวกชพรรณ สุดมี  
  รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยหิน  นางสาวพนิดา  ใจงูเหลือม
นางขนิษฐา  ฟักขาว
นายวิรัตน์  ศิริวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
นางเปรมจิต  จันทะแจ่ม
นางดัชนี  บำรุงธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองช่าง