เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 


นายวิรัตน์  ศิริวัฒน์  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 

  นายธนวิทย์  ดีด้วยชาติ
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 
 
  นางอำไพ  อินตา
นางศรีไพร  ศิริวัฒน์
  นางสุวรรณตา  เที่ยงธรรม
  นางอัญชัญ  สุวะเสน 
ครูชำนาญการ    ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการ  ครู
 

พนักงานจ้างกองการศึกษา
 
 
       
นางบัวลอง  ชิดนอก
นางนิศาชล  พลประสิทธิ์
นายวิเชียร เที่ยงธรรม
นายตันติกร  จวงไธสง
  ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก
   พนักงานขับรถยนต์
  คนงาน