เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

สำนักงานปลัด

 

 นายประกาศิต  วิวาโค
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยหิน

นางสาวพนิดา  ใจงูเหลือม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนายปฐมทรรศน์ พรมทองดี  

นายธงศักดิ์ชัย  บาริศรี

นางสาวปารณีย์  พุฒจันทึก   
นิติกรชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัติชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการ


 นางสุภาวดี  หันสันเทียะ นางสาวทิพย์รดา  ศรีบุญเรือง   นายปริญญา เดชสูงเนิน

นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ   นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางสาวมณฑิรา คงไธสง
นายวรศาสตร์  ยาสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 

 
พนักงานจ้างสำนักปลัด

 
 

นายเกียรติศักดิ์  แซ่ตัง   นางสาววราภรณ์  พาดี
นายสุวรรณ  ศิลปะพงษ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียน
และบัตร
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    พนักงานขับรถยนต์   
 

 
นางสุกัญญา  รัดทำ นายทองเพ็ชร ละมัยขันธ์ นายสิทธิ์พงษ์  มหาดพรม
คนงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
  พนักงานดับเพลิง
 
 นายเชิดชู  หม่วยนอก

นายวัลลภ  ปาสาจัง
  พนักงานดับเพลิง
ภารโรง