เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

คณะผู้บริหาร


นายไพบูลย์  ธิติพิศุทธิ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน
 
นายแพง  จันทะแจ่ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน
 
นายคำไร  พรมคำภา
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน


นายหัวโต  บัวศรี            
นางสาวนิภาภรณ์  วรรณปะโก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน     
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน