เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hauyhin.go.th

 
 
กองคลัง


นางขนิษฐา  ฟักขาว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 090-2623219​

นายชัยวัฒน์ พนาสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร 081-6152406


  นางสาวทิพวรรณ วรรณปะเก
นางวราภรณ์  ทองแถม นายวสันต์  สีหะวงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร 082-1365274 โทร 090-2761294 โทร 089-7171804