เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

สำนักงานปลัด

 

 นายประกาศิต  วิวาโค
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยหิน
โทร 098-9866946
นายภูวนาถ ภาวะรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยหิน
โทร 095-7307346

นางพักตร์วิภา  สว่างรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 086-7507112นางสาวรำไพ  ธีรเชษฐมงคล

นายธงชัย บาริศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร 093-0826529
โทร 080-1919081

นางสาวอุมารินทร์ พุฒจันทึก
นางสาวสุภาวดี วิรุณพันธ์  
นางสาวทิพย์รดา  ศรีบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 063-9087209 โทร 099-6781305 โทร 064-0819048
นายปริญญา เดชสูงเนิน นางสาวมณฑิรา คงไธสง นางสาวอรชา ดีรบรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ
โทร 082-1317963 โทร 088-9109355 โทร 086-0148517นายอานนท์ เพียงเกตุ นายวรศาสตร์  ยาสูงเนิน นายอนุวัฒน์  บุญล้อม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นิติกรปฏิบัติการ
โทร 084-5828839
โทร 097-3423480
โทร 063-7839303
 

 
พนักงานจ้างสำนักปลัด

 
 
นายเกียรติศักดิ์  แซ่ตัง   นางสาววราภรณ์  พาดี
นายทองเพ็ชร ละมัยขันธ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียน
และบัตร
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โทร 091-2177735 โทร 092-2962359 โทร 083-3757493
   
 นายเชิดชู  หม่วยนอก
นายวัลลภ  ปาสาจัง นายสิทธิ์พงษ์  มหาดพรม
  พนักงานดับเพลิง ภารโรง   พนักงานดับเพลิง
โทร 063-0242341
 โทร 090-8295862 โทร 084-3435044