วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2566
ซื้อชั้นวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงลานคอนกรีตหลังอาคารเทศบาลและหน้าอาคารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะทะเบียน 83-0081 บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซักผ้าม่านสำนักงาน เทศบาลตำบลห้วยหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
โครงการมหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาวอำเภอหนองหงส์
9  พ.ย. 2566
โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา
9  พ.ย. 2566
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
9  พ.ย. 2566
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
9  พ.ย. 2566
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
9  พ.ย. 2566
โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฒาระดับต่างๆ