วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลห้วยหิน จำนวน 7 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลห้วยหิน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 7 แห่ง นม UHT ขนาด 200 cc รสจืด ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง นม UHT ขนาด 200 cc.รสจืด ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-41-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษ A 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง