วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถรับ-ส่งนักเรียน ทะเบียน นข 4525 บุรีรัมย์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาช่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 7136 บร หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(งานป้องกันและสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขยะเปียก จำนวน 23 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.51-007 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 - เชื่อมบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสาธารประโยชน์ บ้านเพชรสมบูรณ์ หมู่ที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลห้วยหิน ทั้ง 2 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาลตำบลห้วยหิน ทั้ง 7 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.51-002 สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 - ตำบลหนองชัยศรี (ช่วงบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.51-015 สายบ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 - บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)